Després de mig segle de democràcia, a Balears es guanyador ès es pancatalanisme: es Govern Balear ès www.illesbalears.cat, s'extinta Caixa d'Estalvis de Balears  “Sa Nostra” ès www.caixabank.cat i s'Universitat Balear ès www.uib.cat

S'EXPOLI CATALANISTA DE BALEARSBENVENGUDA


Sa suposada conquista catalana de Mallorca no la va protagonisar en Jaume I d'Aragó dia 31 de desembre de 1229 quan va entrar a Medina Mayurka. Sa conquista catalana de Baleares l'estam patint aquestes darreres dècadas.


Sa conquista de Mallorca d'en Jaume I no va ser cap conquista catalana. I no ho va ser per dos motius fonamentals. Primer, s'empresa de Mallorca va ser sa continuació de sa reconquista cristiana iniciada tres-cents anys enrera des des comtats de s'antiga Marca Hispànica. Va ser una Creuada cristiana contra l'Islam i duita a terme en sa mateixa època de sa Sexta Creuada per sa recuperació de Jerusalem. De fet, el papa Gregori IX va promoure sa conquista i poblament de Mallorca amb diverses bul.les, concedint an es seus participants ses mateixes indulgències dades an es creuats de Terra Santa. I segon, com en totes ses conquistes de sa Corona d'Aragó es seus participants procedien de molts diversos territorios, bàsicament de Provença, Barcelona i Aragó.


Així ès, sa conquista catalana l'estam vivint actualment, no va ser fa vuit segles.


Abans erem es regne de Mallorca, ara som “les Illes”.


Abans teniem una llengo amb gramàtica, ortografia i diccionaris, ara tenim unes tristes modalitats de sa llengo catalana, totalment marginades i maltractades.


Abans teniem es mar balear entre sa península ibèrica i sa nostra terra, ara tenim es mar català.


Abans teniem una bandera dada pes reis de Mallorca i ara tenim una bandera inventada que ningú vol.


Abans teniem es “Mapamundi de 1375” d'en Cresques Abraham, ara tenim s'“Atlas Català”.


Abans sabiem que en Ramon Llull, en es seu testament de 1313, va destinar 140 lliures per que se copiassin ses seves darreres obres an es romanç i an es llatí (“scribantur libri in pergameno in romancio et latino”) i que era es traductor des seu "Llibre de Contemplació en Deu" de s'àrab an es romanç (“romançador d'aquesta obra d'arabic en romanç”), ara tenim es seu nom per s'Institut Ramon Llull, que té com objectiu “promoure a l'exterior els estudis de llengua i cultura catalanes” (www.llull.cat).


Abans teniem s'Universitat Literaria de Mallorca, ara tenim sa UIB.cat.


Abans se podia penjar una bandera d'Espanya a ses aules, ara altera sa convivencia (però sa col.locació de banderes estelades a ses fatxades des col.legis no va contra sa convivència).


Abans s'impartien classes en castellà, ara només en català.

 
 
 
Correo
Asignación
Acerca de