Benvolguts amics,

Aquesta ès sa plana de presentació des llibre que dona títol a sa web, “Sa pàtria mallorquina”.

Podeu enviar ses vostres opinions damunt sa nostra pàtria mallorquina a aquesta direcció de correu electrònic opinions@sapatriamallorquina.com .

A continuació se transcriu s’introducció que es lector pot trobar en es llibre:

Sa pregunta que qualcú s’hagi pogut fer qualque vegada, “Qui són es conquistadors i es pobladors que arriben a Mallorca l’any 1229?”, és una qüestió que admet diferents respostes segons es punt de vista des d’on se miri: creuada cristiana, conquista aragonesa, empresa hispano-occitana, poblament catalano-occità. Emperò s’existència d’una pàtria mallorquina que han forjat tots ets habitants de Mallorca —cristians, sarraïns i jueus— dóna una altra resposta a sa pregunta. Una contestació que mos atraca a sa realitat de s’època des nostros antepassats i que encara és vàlida avui en dia: “Ets habitants de Mallorca han deixat de banda es seu origen català, occità o sarraí; són mallorquins”. Tant pes nostros padrins i repadrins com pes mallorquins des segle XXI, sa pregunta inicial no significa res ja que sa resposta és indiferent. Es fet i sa realitat ja documentada an es començament des segle XIV és que ets illencs construeixen un país, una nova nació a la qual pertanyen, en definitiva sa seva pàtria mallorquina.

Escut de Mallorca
Escut de Palma dat pel Rei Jaume I l’any 1269.
 

Es llibre s’estructura en tres parts, de manera que a sa primera —Esperit de conquista— podem veure com sa presa de Mallorca és una passa més de sa creuada cristiana des monarques hispànics. Partint de s’invasió sarraïna des principi des segle VIII arribarem fins a s’empresa de Mallorca de 1229, passant per s’establiment de sa Marca Hispànica, es naixement des Comtat d’Aragó, sa primera creuada europea, s’unió de Catalunya i Aragó, i sa continuació de s’expansió aragonesa cap a Occitània, sa península i ses Balears.

En es Fonaments de sa pàtria mallorquina, coneixerem ses actuacions duites a terme pes monarques illencs amb s’objectiu de crear un estat diferenciat d’Aragó. En aquesta època són protagonistes es reis mallorquins pes seu desig de dotar Mallorca d’un ordenament, unes institucions i uns signes d’identitat propis que constituiran ses bases damunt les quals s’erigirà sa pàtria mallorquina. Es gran valor geoestratègic de Mallorca farà que Aragó no deixí de voler reincorporar es regne baleàric an ets antics dominis d’en Jaume I, afavorint així dues invasions i conseguint, a sa darrera, recuperar ses Balears.

Bandera de Mallorca
Bandera de Mallorca atorgada pel Rei Sanxo l’any 1312.
 

A sa part final, Defensa de sa pàtria mallorquina, quan ja s’ha esvaït sa dinastia pròpia i Mallorca s’ha reincorporat a Aragó, veurem com s’invasor Pere I no admet es fet diferenciador mallorquí i el posa en qüestió, afirmant que es mallorquins són catalans i que Mallorca és part de Catalunya. Davant aquesta imposició, es mallorquins no reconeixen allò que dicta es privilegi. Quan tenen ocasió, defensen davant es parlament català s’autonomia i s’identitat des Regne baleàric, i consegueixen posteriorment que el Rei Alfons dicti que es Regne de Mallorca en res del món sigui sotmès an es Principat de Catalunya. Sa tensió entre Catalunya i Mallorca se torna a manifestar quan Catalunya s’aixeca contra el Rei d’Aragó. Durant sa guerra torna florir sa creença catalana de considerar que Mallorca és part de Catalunya, cosa que es mallorquins refusen mantenint-se devora el Rei i lluitant contra sa sublevació catalana.

En es segle XXI, es dos eixos entorn els quals gira es fil conductor des llibre —tensió Mallorca-Catalunya i identificació dets habitants nouvenguts com a mallorquins— encara són vàlids i se mantenen vigents. Sa dita pressió encara continua, des de Balears se manté s’esperit d’independència i autonomia nodrit durant es vuit-cents anys que van des de sa conquista d’en Jaume I, mentres que des de ses institucions des Principat se considera s’antic Regne de Mallorca com una part més de sa desitjada i utòpica gran nació catalana. A la vegada que s’assimilació i integració dets immigrants que arriben a Mallorca permetrà que es fills i nets d’aquests nous illencs puguin ser tan mallorquins com es descendents d’aquells colonitzadors des segles XIII i XIV que començaren sa forja de sa nostra pàtria mallorquina.

Atlas mallorquí
Atlas Mallorquí d’en Cresques Abraham (1375).
Se pot observar Mallorca coberta pes colors dels Reis d’Aragó,
a la vegada que sa bandera dada pel Rei Sanxo apareix de forma aquarterada.
 

Es baleàrics, que som es qui hi hem nascut, es qui hi vivim i que sobre tot estimam sa nostra terra, ses illes Balears, tenim es deure de continuar amb sa determinació i decisió des nostros avantpassats i defensar sa nostra estimada pàtria. Un país, es nostro, es baleàric, que actualment és sa Comunitat Autònoma de ses Illes Balears i que és part integrant des Regne d’Espanya.

Palma, setembre de 2006

Mateu Cañellas Taberner